عنصری دفاع جان پناه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

تغییرات جدید سنتی بازی برج دفاع.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionElementalTurretDefence