دفاع ساحل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

ساقه همه نیروهای های دریافتی خود را. مراقب باشید، همه چیز دست آوردن سخت تر و بسیار از جان گذشته بعد از آن در.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی

Shooting Beach Defence