زامبی دفاع 2 کامل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

بخش بزرگی از شهر امن شده است در حالی که عفونت در شهر در حال گسترش بود. اما هنوز هم یک منطقه بزرگ آلوده وجود دارد. منطقه آلوده شده است با دیوار هم مرز که نمی تونم زامبی عبور ...

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionZombieDefenceFull