موتور مانع از بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

نیاز به چیزی برای انجام در حالی که حلق آویز در هوا؟ چگونه در مورد کشیدن حقه بیمار؟ نیاز به چیزی برای انجام در حالی که حلق آویز در هوا؟ چگونه در مورد کشیدن کلاهبرداری بیمار و تکمیل motostunts است به آهنگ در حالی که به عنوان مانع های بسیاری که ممکن است برای ساخت تا نمره خود را انجام می دهند.

کنترل بازی:
·Navigate= Use arrow Keys ·Perform Stunts= 123456 keys

Stunt Sports PhysicsMotoStunts