ATV شیرین کاری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

پرش در احتمالا سریعترین دوچرخه چهار بر روی زمین و نیروی کشش برقی برخی از stunts کله خر عالی در این بازی سرگرم کننده دوچرخه سواری.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان -. است شیب
پایین کلید فلش - ترمز / معکوس.

DrivingObstacleCollecting QuadStunts