شوق حشره دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

حشره دار دیوانه خود را انتخاب کنید و شروع مسابقه را از طریق به چالش کشیدن همه مانع و سعی کنید به کامل از تمام سطوح بدون توفنده.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - حرکت به جلو انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - شیب کاربری پایین کلید فلش - حرکت به عقب.

DrivingObstacleCollecting QuadBuggyCraze