دوچرخه شیرین کاری قرعه کشی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ایده از این بازی را به منظور جلب مسیر خود را کامل و سپس پرش و فرود با موفقیت، همچنین شما می توانید به پاپ همه بالن را از طریق از سطوح. موفق باشید و لذت ببرید! استفاده از موس خود را به انتخاب ابزار به منظور جلب، پاک کردن و یا حذف شما میپرد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

StrategyMouse SkillMotorcycleDrawingBalloonsStuntsBike