دوچرخه موتور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

یکی دیگر از فیزیک کنترل، مانور دوچرخه، اسکرول سمت، زمان بازی حمله.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

MotorcycleBalanceBike