سیک Trix BMX بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

نیروی کشش برقی trix بیمار با این یکی. پایان سطح قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

SportsStuntsTrix