حمله موشکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

نابود کردن ستاره های دنباله دار های دریافتی. مهمات محدود است، بنابراین سعی کنید به آمار چند ستاره دنباله دار در یک بار. مهمات خواهد شد با هر دور پر شده است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyMissileStrike