اعتصاب Deser بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Desertsrike کلاسیک تیرانداز عمودی بر میگردین است. کشتن دشمنان، انتخاب کنید تا به ارتقاء، ماموریت های کامل است. نیس به کشتن برخی از زمان.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionDeserStrike