اعتصاب های فلش شمارنده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   04

برای پیشرفت شما باید برای کشتن مقدار مشخصی از دشمنان و گرفتن عکس سر.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند. R
به بازنگری.

ShootingCounterStrikeFlash