شمارنده اعتصاب د باقی مانده است بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

تمرین مهارت های تیراندازی خود را با یک هفت تیر. تمرین در دو صحنه هایی از نقشه د باقی مانده است.

کنترل بازی:

ساقه و هدف را با ماوس خود.

ArmyShootingTerroristFirst Person ShooterGunsCounterStrikeRemains