خیابان هدف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

لگد زدن به توپ فوتبال در زاویه مناسب با قدرت حق را به هدف.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsBallSoccerFootballGoalStreet