شوت 'اونا در بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شما باید 10 بار تلاش و نتیجه در 9 سطح.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallSoccerFootballShoot