اقدام به سر در فوتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

بازی در برابر تیم های دیگر از تمام مشکلات، تیم خود را سفارشی، باز کردن چیزهای جدید

کنترل بازی:
1 حالت پخش:

کلیدهای پیکان - حرکت می کند
- تغییر پلیر انجمن S - ویژه
صفحه 2 حالت پخش:.

پلیر 1: < برزیلی> R، D، F، G - حرکت انجمن - تغییر پلیر انجمن S - ویژه انجمن
بازیکن 2:.. انجمن کلیدهای پیکان - حرکت می کند
CTRL - تغییر پلیر
شیفت - ویژه.

SportsBallFootballHeadActionSoccer