بازی فوتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

انتخاب یک کشور و جهان نبرد از فوتبال

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.
X برای پا زدن به و.
Z در به تصویب.

SportsBallSoccerFootballGame