گل تیراندازی به استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

امتیاز بیشتری در برابر مدافع هدف.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - موقعیت هدف در هدف فاصله
- انتخاب قدرت و سبک شات / تنظیم قدرت ضربه.

SportsBallSoccerFootballGoalShootingMaster