گوز گوز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   166 72.73% with 22 votes

بیایید ببینید که چگونه بسیاری از گوز شما می توانید اجازه دهید بدون اینکه گرفتار. اگر شما گرفتار بازی خود را بر!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureFart