قصد جنایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

دوست دختر شما ربوده شده است، آیا فرد شغل شلیک کردن مردم درایو و کسب درآمد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionCriminalIntent