نقطه انفصال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ساقه زامبی عملیات و موجودات شیطانی که در رادار ظاهر می شود قبل از آنها به شما.

کنترل بازی:
در بازی شامل

ActionBreakpoint