Basketbots بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف شما این است به نمره به عنوان بسیاری از نقاط قبل از زمان منقضی می شود. اگر شما می توانید 20 امتیاز یا بیشتر گل شما می توانید به دور بعدی ادامه خواهد داد.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های چپ و راست فلش به حرکت و نوار فضا به ساقه.

FunnyBasketbots