Basketbots משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

המטרה שלך היא להבקיע כמה שיותר נקודות לפני הזמן הפג. אם אתה יכול 20 נקודות או יותר אתה יכול להמשיך לסיבוב הבא.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים ימינה ושמאלה כדי להזיז ומקש רווח כדי לירות.

FunnyBasketbots