کامیون آمریکا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24 33.33% with 6 votes

گرفتن در پشت چرخ عالی از 40 تن از فولاد سرد و سخت!

کنترل بازی:
کلید های arrow - حرکت می کند نوار فضا
-. ترمز برای شرایط
، قبل از زمان اجرا می شود، دریافت کامیون خود را بر روی فضای پارکینگ بدون ضربه زدن کسی و بدون توفنده بیش از حد.

DrivingParkingTruckAmerican