Dragracer آمریکایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

کتابچه راهنمای کار کتابچه راهنمای کاربر رانندگی = اتوماتیک سرد.

کنترل بازی:
فضا - سرعت
بالا / پایین - دنده بالا / پایین انجمن صفحه اول یک ماشین و آن را از مؤسسه های روسپی گری را انتخاب کنید، و سپس وارد dragrace است. نگه داشتن چشم در متر RPM خود را به تغییر چرخ دنده در زمان مناسب به عنوان شما به پایان مسابقه.

DrivingPurchase Equipment UpgradesRacingAmericanDragracer