منحرف شدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

اجتناب از مانع بهنگام مسابقه چالش! مسابقه به جمع آوری پول نقد، جواهرات، و پاداش های ویژه. انواع لوازم جانبی و ارتقاء در بازی در دسترس هستند، هر مؤثر بر عملکرد مسابقه وسیله نقلیه خود را متفاوت.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
پایین کلید فلش - ترمز انجمن - تعویض دنده فاصله
-. فعال ویژه (یک بار جمع آوری شده).

Purchase Equipment UpgradesRacingObstacleSwerve