حمله ارواح بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

نبرد راه خود را با شمشیر خود و نابود کردن تمام روح که از گورستان.

کنترل بازی:
کلیک چپ برای حمله، نوار فضا به پرش

ActionPurchase Equipment UpgradesUndeadAssault