خواهر فرماندهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دفاع برجک سرد و جنگ بازی استراتژی است که در آن شما را مجبور به توقف کاروان دشمن. این بازی دارای بسیاری از واحد، یک داستان کامل، و بیش از 50 امواج از حمله به مشغول نگه داشتن شما را برای ساعت های زیادی می باشد.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ActionDefensePurchase Equipment UpgradesCommandersSister