Amberial بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

رول و گزاف گویی در این غار های عرفانی به طول انجامید در طول 15 سطح (12 نرمال، 3 قفل شده) پر شده با مفتولهای که مطمئنا چالش کشیدن مهارت بازی!

کنترل بازی:
حرکت با کلیدهای جهت دار و یا "" و "د ".

ActionAmberial