پارکینگ هواپیما 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

پارکینگ هواپیما 3D، جدید ترین بازی وحدت 3D در دسترس است. را انتخاب کنید بین 5 مختلف با هر یک از 3 رنگ های مختلف و پس از آن بازی 10 سطح مختلف. با بازی هر سطح شما بعد باز خواهد شد. پس از فرود هواپیما تا به پیروی از دستورالعمل های مشخص شده در کف. شما می توانید از 3 زاویه دوربین مختلف را انتخاب کنید. در حالی که taxiing مراقب دیگر هواپیما، اتومبیل و بشکه. پارک هواپیما خود را در منطقه روشن شده است. بعد از هر سطح شما می توانید سطح دیگری را انتخاب کنید. تست مهارت های پارکینگ خود را از حق دور. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید. استفاده از ماوس برای تغییر دنده.

کنترل بازی:
در بازی

Airplane Driving Parking Unity3d Aeroplane