آسمان آتش نشانها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

شما 'دوباره جنگنده آسمان آتش و شغل خود است برای خاموش کردن آتش سوزی در جنگل. پرواز هواپیما آتش جنگ خود را، پر کردن آب از دریاچه و نم نم در آتش. اجتناب از پرندگان به عنوان آنها باعث صدمه به هواپیما خود را. شما ممکن است نیاز به سوخت گیری مخزن آب خود را به طور کامل خاموش کردن آتش. سعی کنید برای تکمیل تمام سطوح و ارائه نمره خود را به لیست نمره بالا است. موفق باشید ...

کنترل بازی:
· Ascent = Up Arrow Key · Descent = Down Arrow Key · Turn The Plane = Left or Right Arrow Keys · Release Water = Space Bar · Slow Down = Z Key · Speed Up = A Key

Airplane Aeroplane SimulationFireFighter