تخم مرغ جنگنده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   56 45.45% with 11 votes

بازی به عنوان یک تخم مرغ و مبارزه با یکی دیگر از سبک جنگنده خیابانی تخم مرغ!

کنترل بازی:
(پخش 1)
ZSXC برای جنبش
Q و به ضربت با چیز تیز
W به پانچ
E برای جلوگیری از

(پلیر 2) کلیدهای جهت دار
برای جنبش
من به ضربت با چیز تیز
O به پانچ
P برای جلوگیری از

FightingActionFighter