برنامه قدرت شکر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

راهنما دختر رسیدن به ارتفاع بیشتر با پریدن بر روی سنگ.

کنترل بازی:
نوار فضایی برای پرش.

GirlTiming JumpingSugarPowerProgram