خلبان دانشجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

پرواز موشک های کاغذی در کلاس وقتی که معلم به دنبال ندارد. دانش آموز نیاز به کلیک جایی که او می خواهد به پرواز هواپیما. او فقط می تواند پرواز هواپیماها را کلیک کنید اشیاء قادر در کلاس room.You به یک پسر شیطان که پرواز هواپیما در سراسر اتاق کلاس. از توجه معلم کلاس، استاد سر، رفتگر و یک دانش آموز که به نظر می رسد. شما خواهد شد امتیاز اگر شما پرواز هواپیما نسبت به دوستان خود که با کلاس تغذیه. زدن حضور دانش آموزان به شما امتیاز شل. زدن استاد سر و یا رفتگر نقاط جایزه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingSchoolRoomAndroid StudentPilot