صحنه اتاق من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

به این اتاق نگاه جدید است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDecorateRoomScene