سیم کارت دانشجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مدیریت زندگی خود را به عنوان یک دانش آموز به عنوان شما در حفظ و پاک مرتب. مطالعه سخت و خوردن حق. انتخاب کنید تا جوجه.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingKidsStudent