مراقبت از کودک راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

شما اجرا محل مراقبت از نوزاد مشغول است. بلند کردن بچه ها که از طریق داخل ساختمان می آیند، آنها را در تخت و دیدن آنچه آنها نیاز دارند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingKidsMouse SkillTiming BabyCareRush