کودک مراقبت از پیگگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   134 76.47% with 17 votes

سارا در حال حاضر گسترش مزرعه خانواده 'و او در حال حاضر طول می کشد مراقبت از بچه خوک. اساسا خوک نیاز به همان اندازه به مراقبت از اسب به جز شاید در حمام! بهترین کار خود را برای ارائه بهترین مراقبت که خوک شایسته!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AnimalManagementBabyGirlsPiggyCare