باغ سبزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

Exibit باغبانی مهارت های خود و کسب پول نقد به عنوان زیادی در هر دور.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingKidsMouse SkillVegetableGarden