ماجراهای Scoobydoo لطفا Episode 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   130 100% with 13 votes

ترسناک بر روی دریاهای بالا: لطفا Episode 2 و - وسایل نپتون یا همان فرمانروای دریاها 'بازدید کنندگان آشیانه
لطفا Episode 2 از ترسناک در بازی دریاهای بالا است.


کنترل بازی:
فلش - پیاده روی
فاصله - اکشن
و S-صرفه جویی در حال حاضر بازی رایگان L-آخرین بار نجات داد بازی رایگان تبادل T-اقلام انتخاب شده را با یک بعدی در موجودی انجمن P-مکث بازی

AdventureSeriesScoobydooAdventuresEpisode