قدرت رنجرز سرخ نجات موضوع داغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   500106 82.51% with 606 votes

در آن شر دکتر مرسر تامی به دام افتاده است! این ها 'در حال حاضر تا شما را به مهار قدرت از رنجرز باقی مانده و او را نجات. استفاده از هر یک از توانایی رنجرز را از طریق هر سطح. جنگل بان آبی سوپر سپر، تکاور قرمز است قدرت فوق العاده در حالی که جنگل بان زرد صوتی جیغ. شما همچنین باید آیکون خاص جمع آوری به روز نگه دارید در این بازی زنده ماندن. موفق باشید!

کنترل بازی:
در بازی

Power Rangers Rescue