قدرت رنجرز - نبرد کرمها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   25374 77.37% with 327 votes

اژدها سوار شدید خود را ذخیره و روستاییان از حمله کرم!

کنترل بازی:
از کلید های arrow به پرواز در فضا
به کرم های انفجار

ActionDragonFlyingCollecting PowerRangersBattleWorms