جنگ بازی Pacman بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   85 61.54% with 13 votes

هر سطح شما نیاز به جمع آوری سکه های روی صحنه. هر سکه به شما می دهد 10 امتیاز. سکه قدرت را پکمن توانایی به خوردن PACS بد. شما نیاز به کشتن دشمن با استفاده از اسلحه و یا خوردن آنها.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت بازی Pacman گالری نوار فضا - عکاسی با تفنگ CTRL
- پرتاب نارنجک
فضای نگه - شات عکسبرداری پی در پی با SMG.

ArcadeShootingPacman