کشتن Pacman در بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

گزاف گویی کردن مرد Pac بچه ها با استفاده از توپ خود و نابود کردن آنها را قبل از محدودیت زمانی.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت، فاصله برای پرش.

FunnyKillPacman