میمون بازی Pacman بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   100 100% with 10 votes

میمون سنجاب در مقابل! راهنمای میمون در اطراف پیچ و خم خوردن هلو و اجتناب از سنجاب. خوردن موز قدرت اجازه خواهد داد که شما را به خوردن سنجاب برای مدت زمان محدود. خوردن میوه برای نقاط جایزه.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای هدایت میمون

ArcadeCollecting AnimalMonkeyPacman