Freekick فوتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   65 54.55% with 11 votes

به نوبت، لگد زدن و مسدود کردن عنوان شما سعی کنید به نمره های تنظیم زاویه لگد زدن به خود و قدرت.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

SportsBallMouse SkillSoccerFreekickFootball