فاستر 'کار گروهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنما مک و دیگر دوستان نجات Bloo خیالی و خلاص شدن از افراطی osaurus،. چنگ زدن به تخم مرغ و استفاده از آنها را به گرفتن بمب قبل از آنها منفجر شود.

کنترل بازی:
کلید فلش تا پرش. گالری کلید فلش سمت چپ برای حرکت باقی مانده است. های فلش

کلیدی راست برای حرکت به سمت راست. انجمن نوار به فضا نزدیک تخم مرغ.

BombRescue Foster-sTeamwork