روستای سلتیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

این یک بازی خیلی باحال است که به شما اجازه می دهد تا روستای خود را اجرا و مدیریت دهقانان خود را و آنها را زنده نگه دارید. شما همچنین می توانید دهکده خود را برای یک زندگی بهتر برای دهقانان ارتقا دهید. فقط مطمئن شوید که همه دهقانان کار را به انجام. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

SimulationCelticVillage