Oiligarchy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

خوشمزه است، سودآور، نفت بد بو! اجازه دهید 'احمق ثروتمند، متعجب؟ سطل زباله محیط زیست، رشوه سیاستمداران و له کردن مردم کمی. تی دان 'احساس غنی کافی است؟ سپس مته، نوزاد، مته!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingSimulationOiligarchy