Plantasia بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سوراخ کردن، کاشت بذر، آب آن را به آن رشد و برداشت از آن را به گرفتن امتیاز.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SimulationFarmPlantsPlantasia